general interest

Note-to-self: Blocking ‘Promoted’ feed from your LinkedIn page (with Adblock Plus for Edge, Firefox, Chrome… not IE)

Do you also get these annoying ‘Promoted’ advertisement posts on your LinkedIn feed?
I managed to configure AdBlock Plus to kick out the ‘Promoted’ advertisements on LinkedIn… works on FireFox, Chrome, a bit slow on Edge, … (forget about IE…)

I know from the AdBlock forums, it’s not always easy to get it working. It might change with updates to the adblocker or the way the websites work, … so I hope it’s worth sharing it.

The filter configuration might have some duplicates, but at least it works.

Essentially, it’s hiding the ‘Promoted’ ads in your newsfeed and it’s hiding the “Promoted” right hand side of the LinkedIn page…

This is the filter to use in your AdBlock Plus.

linkedin.com#?#.feed-shared-update:-abp-contains(Promoted)
linkedin.com##.ad-banner
linkedin.com#?#.feed-shared-update-v2:-abp-contains(Promoted)
linkedin.com##iframe[src=”about:blank”]

How to configure?

First install AdBlock Plus

Install AdBlock Plus…. for Edge, Chrome, Firefox… (v3+)
Just FYI, the version for IE (1.6) is not supporting the advanced custom filters, AFAIK.

Configure AdBlock Plus

adblockplus1

Then click the ‘Advanced’ settings / Edit Filters, then paste the filter text mentioned above.

adblockplus2

Done.

Advertisements

Note-to-self: (e)ID kaart als waarborg?

Hoewel je het in privé omstandigheden waarschijnlijk wat minder zal tegenkomen, zullen heel wat professionele collega’s (en zeker consultants en/of security specialisten) de situatie wel herkennen dat je bij het bezoek aan een organisatie door de receptionist of bewaker gevraagd wordt om je identiteitskaart af te geven in ruil voor een (tijdelijke) toegangsbadge. Bij het inleveren van die badge krijg je dan nadien je identiteitskaart (aka eID) terug, normaalgezien.

Naar aanleiding van een aantal weerkerende discussies die ik afgelopen tijd met verschillende klanten en collega’s had, over het gebruik van de (elektronische) identiteitskaart als onderpand of waarborg, ben ik bij het opzoekings-/onderzoekswerk een aantal interessante bronnen en referenties tegengekomen.

Die zijn relatief makkelijk te vinden, ware het niet dat de links van de vroegere ‘privacy commission” (NL/FR) niet meer correct doorverwijzen naar de Belgische GBA , waardoor heel veel oude publieke referenties jammer genoeg niet doorverwezen worden, maar stranden op een onbeschikbare pagina.

Ter info, het lijkt erop dat je de oude URL zelf kan omzetten:

 • van <privacycommissie.be/nl/><topic>
  • naar: <gegevensbeschermingsautoriteit.be/><topic>
 •  of, van <privacycommission.be/fr/><topic>
  • <autoriteprotectiondonnees.be/><topic>

Dus ik hoop dat onderstaande info alvast interessant is en nuttig om te delen, al is het maar als geheugensteun voor toekomstige discussies [of om bepaalde discussies aan de receptie vanaf nu meteen kort te sluiten 🙂 ].

Eerst en vooral, focus ik hier op de BELGISCHE eID en de Belgische wetgeving. Voor de buitenlandse identiteitskaarten is er wat meer opzoekingswerk nodig en wellicht is de wetgeving daar anders of heeft andere nuances in de toepassing…

De basis over het gebruik van de eID en het RRN/SSN (Rijksregisternummer, Social Security Number), vind je terug bij FOD Binnenlandse zaken.

Uiteraard vind je daar alle details in de wetgeving, maar hier voldoet de FAQ over de eID. Die vindt je hier: http://www.ibz.rrn.fgov.be/nl/faq/identiteitsdocumenten/eid/

Eerst en vooral, moet je een duidelijk verschil tussen

 1. het overhandigen van de ID als waarborg en
 2. het tonen van een identiteitskaart, en
 3. het gebruik van de RRN/SSN

Als je in de FAQ de “Historiek” sectie overslaat, kom je meteen op de kern van de zaak, die aan de basis ligt van alle antwoorden op de kernvraag en de tweede vraag.

“Moet ik verplicht mijn identiteitskaart bij me hebben?”

“Het KB (koninklijk besluit) van 25 maart 2003 betreffende de identiteitskaarten bepaalt dat iedere Belg vanaf de leeftijd van 15 jaar, zijn identiteitskaart steeds bij zich moet hebben. “

Meer info: http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2003/03/25/2003000227/justel

De volgende vraag in de FAQ is ook uitermate interessant als we de oorspronkelijke vraag willen beantwoorden.

“Mag men bij het onthaal van een openbaar gebouw een identiteitskaart vragen en bijhouden?

/../. Dit is het geval bij elk verzoek van de politie, in het kader van haar wettelijke en reglementaire opdrachten, alsmede bij elke vraag naar certificaten en uittreksels door gemeentelijke of door andere openbare diensten.

Over het algemeen sluiten deze bepalingen de mogelijkheid niet uit om naar de identiteitskaart te vragen bij het onthaal van een gebouw dat tot de openbare of privésfeer behoort. Het spreekt voor zich dat voornoemde bepalingen niet toelaten dat het onthaalpersoneel, bijvoorbeeld, de identiteitskaart langer bijhouden dan nodig om kennis te nemen van de identiteit.

Wat de verplichting betreft om zijn identiteitskaart voor te leggen (zonder dat deze bijgehouden wordt), bepaalt het koninklijk besluit van 25 maart 2003 dat de identiteitskaart voorgelegd moet worden “als de houder het bewijs van zijn identiteit dient te leveren”, dit wil zeggen dat dit beoordeeld moet worden in functie van het algemene principe dat geldt voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, namelijk dat het doel waarvoor de voorlegging van de kaart wordt geëist, wettig, bepaald en expliciet moet zijn. Het feit om zich te moeten verzekeren van de identiteit van de bezoekers in het licht van het eigendomsrecht en van de noodzaak om de veiligheid van een gebouw te verzekeren, lijkt aan deze criteria te voldoen. Het is echter niet gerechtvaardigd om de identiteitskaart bij te houden tijdens de duur van het bezoek. Het feit om aan een derde te vragen om zijn identiteitskaart voor te leggen, moet bepaald worden door een wet, een besluit of een intern reglement.”

Op de website van Agoria staat ook een goed artikel met meer praktische uitleg van deze situatie. (artikel dd 23 april 2015)
Bron: https://www.agoria.be/nl/Mag-een-onderneming-de-identiteitskaart-van-bezoekers-controleren

“Volgens het KB van KB van 25 maart 2003 betreffende de identiteitskaarten mag de identiteitskaart enkel door daartoe bevoegde personen en enkel in welbepaalde gevallen gecontroleerd worden.

In een onderneming mogen alleen bewakingsfirma’s waaraan de beveiliging van het bedrijf wordt uitbesteed of interne bewakingsdiensten voorlegging van identiteitsdocumenten vragen. Ze mogen deze documenten enkel laten voorleggen gedurende de tijd die nodig is om de identiteit te controleren bij toegang tot niet-publiek toegankelijke plaatsen.

Hoewel het opvragen van de identiteitskaart niet geregeld wordt door de privacywet, is voorzichtigheid geboden wanneer men de informatie op de identiteitskaart leest, kopieert en in een bestand opneemt. Dat is immers een “verwerking van persoonsgegevens”. In dat geval moet de privacywet dus worden nageleefd (informatieverplichting, recht op inzage, verbetering, …).”

En dan komen ze tot de kern van de zaak

“De noodzaak om een persoon te identificeren betekent niet dat een kopie moet worden gemaakt van de identiteitskaart. Een visuele controle van de identiteitskaart volstaat.

De commissie stelt vast dat in sommige gevallen aan personen wordt gevraagd hun identiteitskaart als waarborg af te geven (bijvoorbeeld gedurende de tijd waarin een audiogids wordt gehuurd voor het bezoek aan een tentoonstelling). Die praktijk is niet aanvaardbaar aangezien de houder van de identiteitskaart hierdoor zijn wettelijke verplichting om zijn identiteitskaart bij zich te hebben niet kan nakomen.”

Voor alle duidelijkheid, de paragraaf daaronder verwijst nog naar de oude links van de Privacy commissie :

“In afwachting van toekomstige koninklijke besluiten heeft de Privacycommissie in een themadossier ‘De elektronische identiteitskaart en onze privacy’ op haar website een aantal aanbevelingen geformuleerd. 

Dit moet zijn: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/eid

Agoria verwijst dus naar het artikel van de Belgische privacy commissie, correctie: tegenwoordig de GBA of gegevensbeschermingsautoriteit, die dit topic dus al eerder aangekaart heeft.

De gegevensbeschermingsautoriteit bespreekt het onderwerp hier: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/eid-welke-wetgeving-is-van-toepassing

Die wijkt uiteraard niet af van de Belgische wetgeving op de identiteitskaart, maar ze voegen er wel nog een aantal interessante voorbeelden aan toe, in het licht van privacy en data protection…

Enkele voorbeelden van wat mag en niet mag:

 • een videotheekuitbater mag je identiteitskaart vragen wanneer je een dvd huurt. Stel dat iemand de dvd niet terugbrengt, dan kan hij die persoon contacteren;
 • wanneer je een verblijf in een hotel boekt, is de uitbater wettelijk verplicht om je te identificeren;
 • bij een bezoek aan een tentoonstelling moet je soms je identiteitskaart afgeven als waarborg voor de audiogids. Dit is onaanvaardbaar: niet alleen moet je je identiteitskaart op elk moment bij je hebben (ook tijdens je bezoek aan de tentoonstelling), maar je loopt ook nog eens het risico dat je elektronische handtekening en je pincode gestolen worden;”

Dus in het kort de conclusie over het gebruik van de eID als waarborg is daarmee: nee, niet toegelaten.

Trouwens, ter info: als je de GBA website doorzoekt op ‘eid’ krijg je nog een hele hoop extra informatie, met bespreking van praktische situaties.

Zoek even op: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/search/site/eid

Het laatste voorbeeld dat de GBA in het voorgenoemde artikel geeft, verwijst naar een andere interessant onderwerp: het gebruik van het RRN/SSN nummer..

“Het rijksregisternummer dat op elke eID staat, mag enkel verwerkt worden als de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking daartoe gemachtigd is door het Sectoraal comité van het Rijksregister. Meer informatie hierover  is beschikbaar op de specifieke pagina over de machtigingsprocedure bij het Sectoraal comité van het Rijksregister. In het algemeen geldt wel dat een verantwoordelijke die geen taak van openbaar belang heeft, het rijksregisternummer niet zal mogen gebruiken”

Jammer genoeg heeft de GBA zijn naamsverandering op hun website nog niet helemaal verteerd, want de link moet eigenlijk wijzen naar: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/algemene-machtigingen-rr

Waarmee we belanden bij het gebruik van het RRN (Rijksregisternummer) or “SSN (social security number)” in het Engels.

Dit is een onderwerp op zichzelf en het is niet m’n bedoeling de details te bespreken. Te meer ook omdat GDPR belangrijke bepalingen bevat hierover.

Kort door de bocht, in essentie (*):

“Het verwerken van het rijksregisternummer is bij wet verboden.”

… tenzij machtiging, volgens de wet (http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/2003/03/25/2003000234/justel):

 • “Het identificatienummer van het Rijksregister mag niet worden gebruikt zonder machtiging of
 • voor andere doeleinden dan die waarvoor die machtiging is verleend.”

En die machtigingen zijn onderworpen aan strikte regels en worden niet zomaar toegekend. Wat dus enige inventiviteit vergt om dit op te lossen in het operationeel gebruik voor identity and access management, IT Security of data protection voor burgers.

Meer info (*) kan je in dit interessant artikel (dd 26 feb 2018) vinden: https://gdpr.wolterskluwer.be/nl/nieuws/rijksregisternummer-en-privacy/.

Overzicht Referenties

Wetgeving

eID

Privacy:

Rijksregisternummer:

En ook:

Please be aware of EUDT. BE unethical and dirty domain sales tricks (EN version)

fraudwarning

For the last 2 months I have been receiving some fraudulent, unethical and threatening mails from a company named “European Domains & Trademarks”, with the e-mail domain EUDT.BE, registered company name “Domeinnaam Register”.

The company is linked to: http://www.domeinnaamregister.com/ en http://www.nederlandsdomeinregister.nl/
In the Netherlands the company is registered as KVK: 64626679 and VAT: NL201158802B01. (as published on their website, the commerce register and DNS registrar).

The company is making false claims and is using unethical practices, and scaring people to extort money and scamming people into ridiculous expensive and fraudulent contracts.

The official registration owner of this URL and company is a Dutch company that is a very well known for very bad scamming practices.
And also the Belgian domain registration authority is warning for this company:
https://www.dnsbelgium.be/en/news/watch-out-domain-name-offers-domeinnaamregistercom

This is not their first warning, it already was reported in 2013 and 2016 (see below).

Also in the Netherlands, this organization is known and has been reported for the same malpractices before, like:

What it is about?

See full text at end of this post.

In short, he company contacts people, entrepreneurs, company owners pretending that they received a request to register a domain name (like company.nl) similar to the company domain you already registered (like company.com) and that they are legally forced to contact you to offer the first registration.

Next they say that they are obliged to register and protect the domain name for 10 year for €19.75 (ex VAT!) per year. And you need to pay this in one shot.

And a lot more bullshit in the mail…

What should you do?

 • DO NOT react to the mail, and ignore the mail,
 • before deleting the mail: report these practices to the authorities (eg Ministry of Economic Affairs)

If you really want that domain

 • DO NOT react to the mail, ignore the mail, delete the mail
 • contact your favorite, official and trusted registrar and by the domain via the regular / official channel

Why is this bullshit?

Please be aware that

 • domain registration is on a “first come, first serve” basis (unless it’s a malicious registration to harm a target company)
 • domains like .BE,  .NL, EU… cost about €6, €8, … 12 EUR per year.
 • Some registrars offer decent discounts, so it can be even cheaper.
 • You can renew domains YEARLY, no need to pay 10 years upfront.

See also

(BE-NL) Verkooptrucs met domeinnamen (*) (Credits: Dries Van Giel op 15 juni 2018)

More information

Credits: Dries Van Giel (*)

Belgium

Official warnings by DNS.BE

Official registrars

Warnings from official domain registrars and site hosters (no strings attached!)

Log a complaint at

If you’re already been caught by these #holes, you can register a complaint at: https://meldpunt.belgie.be/meldpunt/nl/welkommeldpunt.belgie.be

Netherlands

Full text (NL)

(Source: Happywebsites)

Geachte heer/mevrouw ,

Recent hebben wij telefonisch contact met u op proberen te nemen. Dit is tot op heden nog niet gelukt. We sturen u dus een email met daarin informatie over het volgende:
We hebben een aanvraag binnen gekregen om de website http://www.questforsecurity.eu te laten registreren. We zien in ons systeem dat u de eigenaar bent van http://www.questforsecurity.be. Helaas kan dit voor u in de toekomst verstrekkende gevolgen hebben. We zijn daarom dus wettelijk verplicht om contact met u op te nemen om u het eerste registratierecht te bieden. Dit houdt in dat wij de aanvraag van de derde partij afwijzen en de website:

http://www.questforsecurity.eu

Na een akkoord zullen doorlinken naar:

http://www.questforsecurity.be

Het komt er op neer dat u de eerste optie op de domeinnaam krijgt, dit om eventuele problemen in de toekomst te voorkomen. De aanvraag is gedaan vanuit de regio Antwerpen.
Doorgaans zijn wij verplicht om de domeinnaam voor 10 jaar vast te leggen en te beschermen. De jaarlijkse prijs voor de .EU extensie is € 19,75 per jaar. Dit betekent dus een eenmalig bedrag van €197,50. Wanneer de doorlink voltooid is, zal al het verkeer wat naar de .EU extensie gaat, automatisch op uw .BE extensie terecht komen. De verwerking hiervan duurt maximaal 24 uur. Deze domeinnaam is dan wereldwijd bereikbaar. De derde partij wordt afgewezen en deze kan niks met uw domeinnaam doen.
Overige informatie:

U ontvangt een eenmalige factuur van €197,50 exclusief BTW voor een looptijd van 10 jaar.

Na een jaar kan het ten alle tijden geannuleerd worden. U krijgt dan het resterende aantal jaren op uw rekening teruggestort.

Indien u hiermee akkoord gaat, stuur dan binnen 24 uur na ontvangen van deze email een akkoord per mail naar met daarin uw naam, en factuurgegevens naar; bart@eudt.be
Hierop volgend gaan wij de derde partij afwijzen en de doorlink in orde maken. U krijgt dezelfde dag nog alles per mail toegestuurd met alle informatie die u nodig heeft.

Met vriendelijke groeten,

Bart Mulder
European Domains & Trademarks
http://www.eudt.be
bart@eudt.be

And also


Reynaud Laurent
European Domains & Trademarks
http://www.eudt.be
reynaud.laurent@eudt.be

Better be smart.
Be safe.

And I hope these ### will be stopped sooner than later.

GDPR: direct marketing vs natural/legal persons

Just a quick hint if you want to contain legal spam under GDPR.

Recital (14) “The protection afforded by this Regulation should apply to natural persons, whatever their nationality or place of residence, in relation to the processing of their personal data. This Regulation does not cover the processing of personal data which concerns legal persons and in particular undertakings established as legal persons, including the name and the form of the legal person and the contact details of the legal person. ”

Recital (26) “The principles of data protection should apply to any information concerning an identified or identifiable natural person. ”

In short, GDPR only applies to natural persons (people breathing), not to legal person (like, the thing with a VAT number or company registration nr).

So: Companies/legal persons can be legally contacted or spammed.

Conclusion: use a general mail address (like info@ or company@) in all non-personal company registrations and contact details, white pages, yellow pages, VAT or government paperwork…

Make sure your official company registration DOES NOT refer to a personal address.

And as owner or delegate, keep your mail address for your personal professional communication, eg signature with personally identifiable contact details (mail, phone, mobile, skype, IM, …).

Because then your personal mail account is related to an identified and identifiable natural person, and covered by GDPR, protected from direct marketing violations. Should be.

Note-to-self: Short URL for app password in Azure MFA

When you enable MFA (Multifactor Authentication) in Azure, you can configure app passwords for applications that cannot work with the code generators, applications, phone apps to logon with MFA…

The source URL for it is: https://account.activedirectory.windowsazure.com/AppPasswords.aspx

But it’s very likely you can’t remember it anymore after a while, so train your brain for these bookmarks:

Also, these point to the same URL.

 

June 2017: @TroyHunt is back in Belgium for his workshop ‘Hack Yourself First’. Wanna join?

ZIONSECURITY will be welcoming Troy Hunt again. The 1st and 2nd of June, he will be leading a ‘Hack Yourself First’ workshop where he will teach professionals how to break into their own applications. Find out the program and register here!

#update: download the flyer with program and details here: Flyer Troy Hunt June.

I have been there the last time, it was great fun, lots of interaction. And I certainly would recommend you to join.

What if you really wanna join, but your boss is not willing to sponsor? (While he SHOULD!).
Or any other silly reason you can’t attend?

Well, you know, if you can provide me a very good, strong, original and unique argument why you MUST be at this workshop, you might be lucky.

You know the channels to reach out to me and test your luck.

Some suggestion, send me a direct message:
1. Comment on this post,

2. mail me, tweet me (direct message!), F@ceBook me, LinkedIn …

Convince me and it could be you sitting at the first row.

#FIM2010 / #MIM2016 not so dead, and what you didn’t hear.

What seemed to be a small note on a MPN blog, landed on LinkedIn and finally got into a pretty… eh how would you name it … disappointing, bizar, vicious, mean, deviant, misunderstood .. nah .. just a wrong direction, has caused quite some confusion.

And looking at the IM and messages I get, it still is.

Let me spoil the clue of the story: Microsoft Identity and Access, FIM, MIM,… IS … ALIVE. VERY MUCH ALIVE. (NOT DEAD)
If you need more detail, continue…

Lots of things have been said and I don’t want to repeat too much stuff, and certainly don’t want to take credit for it.
But let me pick some core components of the discussion and get a few things straight.

Why not refer to the sources first, by chrono. (If you want to have them in a short list all together, quickly read through the post till the end.)

It started here (by Gavriella Schuster on 12 April 2016):

https://blogs.partner.microsoft.com/mpn/microsoft-partner-network-evolution/?ln=en-US

In essence Gavriella discusses MPN (Microsoft Partner Network) competencies and mentions the “The retiring competencies”, which include: “Identity and Access”.
She doesn’t mention any product specifically, but she doesn’t mention either that “Identity and Access” is being moved to the Enterprise Mobility Management (EMM) competency.
This is clearly a cause for confusion, disappointment and misunderstanding.

But if you continue to read her post and check the next paragraph, you’ll see:

 • Interactive MPN Evolution Guide – This NEW interactive tool is your first step to guide your decision process. Use this to explore all of the new paths and options and easily identify which is the best fit for your business.
 • MPN Evolution Page – This is an overview of the changes, including the full list of impacted competencies and timeline.
 • FAQ – We have received feedback from some of your peers in our advisory councils and compiled answers to some of the questions we anticipate you might have. We will continue to build on these as we receive new questions.

 

After a few clicks in the MPN evolution guide, you’ll see that “Identity and Access” is now in the Enterprise Mobility Management (EMM) competency. But it takes a few pages to find out. Right.

Also the MPN Evolution FAQ (downloadable PDF) says:

“Identity and Access Competency

Q) Where can I find more information about Enterprise Mobility Suite and partner opportunities?
A) For Enterprise Mobility Suite information, go here. For competency information, go here.

Q) Where can I find more info around Enterprise Mobility Suite incentives eligibility via the Enterprise Mobility Management Competency?
A) To learn more about EMS Incentives, visit the portal page, here. ”

A few days later a post on LinkedIn interpretes the competency change as “It marks the end of MIIS, ILM, FIM, and MIM“.
This opinion/ interpretation ignited a discussion or list of comments that even got vicious and mean if not incorrect. But I’ll leave that to your own interpretation.

But I can certainly advise to read all of it.

One of the key comments is posted by Alex Simons (Director of PM, Microsoft Identity Division): (quote)

“This focus area has just been combined with Mobility as we believe the overall category is merging as part of the shift we are seeing among customers to a modern end-user productivity model which merges Identity, Mobiltiy and Information Protection together to enable workers to get their jobs done wherever they are. So don’t let the merger fool you! We have more engineers working on Identity and Access Managemebt today (600+ across the cloud and on-premises) than we have ever had before at Microsoft!”

Apparently, due to some technical issues, an important comment of David Steadman never got posted to that thread. And probably for that reason, it got disconnected.
But it’s a damn important insider-note or add-on to Alex’ message.

“Identity within Microsoft not Dead!!”

“/../ this is not the end to identity platform. It simply transforming to what customers are demanding, just like MIIS changed and ILM. Merging the assets makes sense, As we have seen with this product and others. If you do not change you will be left behind it is a strategic change that meets the demand of our Azure Customers and On-premise Customers. Also the MIM product group has release a few new additions to MIM CTP4 /../”

“… Because Microsoft is the Identity platform and as this merger of Identity, Mobility and Information Protection continues you will see great add to the story and services.”

A few days later, , posts an interesting reply to the discussion. To jump to his conclusion: “ Success in the cloud is underpinned by a well-engineered Identity and Access infrastructure – and that is usually a hybrid on-premises/cloud infrastructure involving MIM, AD, Azure AD and much more. You can call it what you like, but rumours of its death have been greatly exaggerated.

And to close the discussion, you might want to get up to speed on what Microsoft Identity and Access aka Enterprise Mobility is heading to… with another post by Hugh.
It’s the essence of the whole story: Identity and Acces, now Enterpise mobility is not limited to the ‘identity technology’ anymore: consider”Advanced Threat Analytics, Secure Islands, Adallom, hybrid identity, devices and enterprise mobility management, Microsoft Identity Manager (MIM) including Privileged Access Management (PAM), new features in Microsoft’s Enterprise Mobility Suite, including changes in Azure Active Directory, Rights Management, and Intune… and more.

It’s damn clear that a specialist in Microsoft Identity & Access (eh sorry, Enterprise Mobility), will have plenty of work in the future.

That being said, here’s the short list.

References list of LinkedIn articles:

But that’s not all.
Recheck the Microsoft support lifecycle for the various products and save it for future reference:

 

*EDIT – 13/may/2016 … the discussion continues*
Above was the customer friendly version, as I’ve got quite some queries for details.
So it allows to explain that the pronounced dead essentially was a hoax.

On the FIM/MIM FB group, there was a very pertinent remark by Gil Kirkpatrick which I’m allowed to share here:

I’ve been utterly baffled at the public reaction to all of this… I’ve had probably a dozen people (a Kuppinger-Cole guy for chrissakes) tell me how MSFT has failed to crack the IAM market and how they’ve given up and EOL’d FIM/MIM, and now its a free-for-all and tha datacenter is on fire, and …, well you get the idea. It’s like nobody even bothered to read the announcement, and I don’t know, maybe look up some of the words in the dictionary if they were having trouble understanding it.”

+1

I personally think this is exactly the reason that David, Hugh and others (including me) have been fighting this hoax.

And I’ll not go into the view and recent reports of the market watchers, like Kuppinger-Cole and Gartner on Identity and Access, Identity Governance, .. whatever.
These are valuable if the reports are built on current, solid data.
But if a vendor does not participate in the survey for a year, or two, because their product stack is been overhauled and set ready for the future.. and therefore the ‘product suite’ does not fit to the market watchers categories (so it drops from the reports), it’s no reason to burry a product/vendor.

And certainly if these reports are published one year later…
Things are moving fast, very fast.